பாடல்கள்

Download Songs from

http://www.tbbstars.com/

ALBUMS

யாரிவன்

மன்மதா

பைரவன்

ஒன்வே

Advertisements

One comment on “பாடல்கள்

  1. உனக்காக நான் யனக்ககாக நீ என்று கூறாமல் உன்னுல் நான் நாம் என்றும் ஒன்று என்பது தான் “காதல்”

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s