கூர்க்காக்கள்

கூர்க்காக்கள்
பரிதாபத்துக்குரியவர்கள்.

மாடிவீடுகள்
பாதுகாப்புடன் துயில
பீடிக்கட்டுடனும்
அமானுஷ்யத்தின் கூட்டுடனும்
தனித்திருக்க நேரும்
இவர்களின் வாழ்க்கை.

படைவீரர்களை
வெட்டி முன்னேறும்
சதுரங்கத் திருட்டுகளில்
முதல் பலியாடுகள்
இவர்களே.

இரவெல்லாம்
அசையும் நிழலுடனும்
தூரத்து நிலவுடனும்
புன்னகைக்கும் விண்மீனுடனும்
பயங்களுடனும்
பொழுதைக் கழிக்கும்
கூர்க்காக்களில்
கவிஞர்கள் உண்டா ?

சேவியர்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s