உங்களோடு ஒரு நிமிடம்…

சாலமோன் அரசரின்
சரித்திரப் புகழ் கவிதை
இது.

இதன்
ஒவ்வோர் வரியிலும்
காதலின் வாசம்.

நேசித்து வாசியுங்கள் அல்லது வாசித்து நேசியுங்கள்.

சேவியர்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s