போராளி…

பாதுகாப்பாய்
இருக்கும் வரை
பேசத் தான்
உலக சமாதானம்.

வெறிநாய்களிடையே
வீசப்பட்டால்
போரிட்டுத் தான்
தீரவேண்டும். 

 

அந்தப் போராளியின்
கண்களை
உற்றுப் பார்த்தேன்

விழி ஓரங்களில்
ஈரம்.
உள்ளே ஈழம்.

Advertisements

2 comments on “போராளி…

  1. இந்த இளைய கண்களில் ஈழத்தைக் கண்ட உங்களுக்கு நன்றி. அழகான கவிதை!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s