அறிமுகம்

வீட்டுக்கு வந்திருக்கும்
புதிய நபரிடம்
வீட்டு
நபர்களை
அறிமுகப் படுத்துகையில்,

தன் முறை
எப்போது வருமென்று
வாசலில்
வாலாட்டியபடி
காத்திருக்கும் நன்றியுள்ள
நாய்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s