சந்தர்ப்பங்கள்

.

யாரும்
கவனிக்கவில்லை என்பதற்காய்
வலை
பின்னாமல் இருப்பதில்லை
சிலந்தி,

யாரும்
பார்க்கவில்லை என்பதற்காய்
புல் தின்பதில்லை
புலி.

தரையில் தவழும்
சிறு எறும்பும்,
தலையில் சுழலும்
சிறு கொசுவும்,
துளைகள் தழுவும்
சிறு தேனீயும்

தவறிழைக்கும் சந்தர்ப்பத்துக்காய்
தவமிருப்பதில்லை.

பட்டாசுக் கடையில்
கூட
சட்டென நீளும்
ஓணான் நாக்காய்
காத்திருக்கும் கரங்கள்
மனிதனுடையது மட்டுமே.

பாவம்,

கவனிக்கப் படுகிறாய் என்பதை
நிரூபிக்க
கடவுள்
பெரும்பாடு படவேண்டியிருக்கிறது.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s