இயலாமைகள்

 

.

இதை
நிறுத்தவே முடியாதா
என
கவலைப்படுகிறேன்,
ஒவ்வொரு முறையும்
விரலிடுக்கில் சிகரெட் புகையும் போதும்,
நினைவுகளின் வெப்பத்தில்
இதயம் எரியும் போதும்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.