நம்பாதீர்கள் மஹாஜனங்களே

fox.jpg 

இரவில்
நாய் ஊளையிட்டால்
எமன் வருகிறான்
என்கிறீர்கள்.

கல்யாணத்தைக்
கனவில் கண்டால்
துர்பலம்
நிச்சயம் என்கிறீர்கள்.

நிறைவேறா ஆசைகளோடு
செத்துப் போனவர்கள்
ஆவியாய் அலைவது
தவிர்க்க இயலாது
என்றும்

வீட்டில்
தேன் கூடு இருந்தால்
உயிர்சேதம்
உருவாகும் என்றும்
அடித்துச் சொல்கிறீர்கள்.

திருந்தவே மாட்டீர்களா
என்று
திட்டித் தீர்க்கிறேன்

வாஸ்து படி கட்டிய
புது வீட்டு
வாசலில் அமர்ந்து கொண்டு.

2 comments on “நம்பாதீர்கள் மஹாஜனங்களே

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.