பால்

rubber.jpg

அதிகமாய் வெட்டாதே
மரத்துக்கு வலிக்கும்
என்பான் தம்பி
லாவகமாய் ரப்பர் மரத்தில்
பால் வாய்க்கால் வெட்டிக் கொண்டே.

வெற்றிலை அளவே
வெட்டவேண்டுமென்பது
அவன்
சொல்லித் தான் தெரிந்தது.

கோடரிக்கும்
மருத்துவக் கத்திக்குமிடையேயான
வேறுபாடு
மரத்தை வெட்டுவதற்கும்
மரத்தில் பால் வெட்டுவதற்கும்.

பசு பால்தரும்
என்று மட்டும் சொல்லாமல்
ரப்பர் பால் தரும்
என்றும் சொல்லலாமே
என்றேன் தம்பியிடம்
அறிவு ஜீவியாய் என்னை பாவித்து.

பால் வெட்டிக் கொண்டிருந்த தம்பி
பதட்டப்படாமல்
சொன்னான்
எதுவும் பால் தராது.

ஒன்றைக் கட்டி வைத்துக்
கறக்கவேண்டும்
இன்னொன்றை வெட்டி வைத்து
இறக்க வேண்டும்


 

4 comments on “பால்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.