சிறுமி

train.jpg

 ரயில் வண்டியில்
வளையத்துக்குள் உடலைச் சுருக்கி
வித்தை காட்டி
தட்டை ஏந்தும் சிறுமியின்
விழிகளில்
மொழி பெயர்க்க முடியாத
கவிதைகள் உறைந்து கிடக்கும்.

பையைத் துழாவி
எடுத்த காசு
உள்ளம் கையை இறுகப் பிடிக்கும்

சிறுமிகள் காணவில்லை
கண்ணீர் விளம்பரங்களின்
ஈரம்
கசியக் கசிய.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s