பதில் நாடும் பதட்டம் : காதலும், படைப்பும்.

think.jpg

பிடிக்குமா எனும்
எதிர்பார்ப்பு
தூண்டில் தொண்டையில்
காற்றைக் கோர்க்கும்,

ஏற்பா
மறுப்பா
பதில் வரும் பகல் வரை
புன்னகையும் தீப்பிடிக்கும்

தாமதத்தின்
பாதகங்கள்
கற்பனை லாடத்தை
கழுதைக்கும் போட்டு விடும்.

நாட்கள் நடைதளரும்.
எதிர்பார்ப்புகளின்
வெளிச்சக் குதிரைகள்
வெளியேறி மறையும்.

பிரசுரமாகாத
படைப்பின் மேல்
மூன்றடுக்கு தூசி படுக்கும்.

யாரோ எழுதிய
தரமற்ற படைப்பொன்று
அட்டைக் கட்டுரையாய்
அலங்கரிக்கும்.

முகத்தைத் திருப்பிச் செல்லும்
அவளின் கையை
வேறோர் கை
இறுகப் பற்றியிருக்கும்

Advertisements

6 comments on “பதில் நாடும் பதட்டம் : காதலும், படைப்பும்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s