கவிதை : ஆணா ? பெண்ணா ?

ஆணும் பெண்ணும்
சமமென்னும் வாதங்கள் எதற்கு ?
பெண்கள்
ஆண்களை விட
உயர்ந்தவர்கள் இல்லையென்று
பறைசாற்றவா ?

Advertisements

3 comments on “கவிதை : ஆணா ? பெண்ணா ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s