உரையாடல்கள்

art

தலைக்கு மேல்
விடாமல்
கத்திக் கொண்டிருந்ததாம்
பல்லி.
 
இரவில் சில நாட்களாய்
கனவுகளின்
தொந்தரவாம்.
 
யாரோ இரவில்
உலுக்கி எழுப்பும்
உணர்வும் வந்ததாம்.
 
ஊரில்
தாத்தா காலமான
தகவல் அறிந்ததும்
அடுக்கத் துவங்கினர்
ஒவ்வொருவராய்.
 
அப்போதும்
சத்தம் போட்டது பல்லி.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s