நாய் என்பது யாதெனில்…

வாங்கி வரப்பட்டது
பிறந்து ஐம்பது நாளான
உயர் ரக நாய் ஒன்று
ஐந்து இலக்க பணத்தில்.

சற்றும் தாமதிக்காமல்
பயிற்சியாளர்
ஒருவரையும் நியமித்தாயிற்று.

நில் என்றால் நிற்கவும்
போ என்றால் போகவும்
படு என்றால் படுக்கவும்
குரை என்றால்
குரைக்கவும் அதைப் பழக்கியாயிற்று.

எங்கே அமர்வது
எங்கே உண்பது
எங்கே சிறு நீர் கழிப்பது
என்பதையும் பழக்கியாகி விட்டது.

ஓடுவது எப்படி,
நடப்பது எப்படி,
செய்தித் தாளைக்
கவ்வுவது எப்படி
என்பதுவும் கற்பிக்கப்பட்டது.

தெருநாயைப் பார்த்தால்
பின்னால் ஓடாமல்
தனித்தே இருக்கவும்
சொல்லிக் கொடுத்தாயிற்று.

அப்பாடா !
இப்போது தான் இது
சமத்து நாய்
என ஓரமாய் அமர்ந்து
நான்
பெருமூச்சு விட்டபோது,

மூலையில்
பவ்யமாய் படுத்திருந்தது
தன்
அத்தனை இயல்புகளையும்
தொலைத்து விட்டிருந்த
அந்த நாய்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s