மேளம்

0

அவன்
சத்தமாக இருந்தபோது
அவனைச் சுற்றி
செழித்து வளர்ந்தன
மெளனங்கள்.

இப்போது
மெளனமாகி விட்டான்.
சுற்றிலும்
அமோக
அறுவடையாகின்றன
சத்தங்கள்.

0

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s