விலக்கப்பட்ட வியர்வைகள்

0

அந்த
உயர்ந்த கட்டிடத்தை
எழுப்பியதிலும்,

அந்த
அகலமான
வீட்டு மனைகள்
அமைத்ததிலும்,

அந்த
பாலத்தைக்
கட்டியதிலும்,

எங்கள்
வியர்வை ஈரம்
கணக்கின்றி
வழிந்திருக்கிறது.

அடிக்கல் நாட்டியவர்களையும்
நன்கொடை
நல்கியவர்களையும்
மட்டுமே
கல்வெட்டுகள்
கெளரவப் படுத்துகின்றன.

எந்தக் கல்வெட்டும்
சுமந்ததில்லை
உழைத்தவரின்
பெயர்கள்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s