தமிழ் என் காதலி.

மனதைப் பிசையும்
சீருடன் அசையும்
நடைகள் உனதடி
நயமும் உளதடி – அன்பே உனைநான்
தமிழெனச் சொல்லவோ ?

புரியும் புன்னகை
புதிதாய் தோன்றுது,
புரியா மெளனம்
மரபாய் தெரியுது – கவிதையே உனைநான்
தமிழெனக் கொள்ளவோ ?

நகைப்பில் நவீனம்
பார்வையில் படிமம்
விளக்கத் தெரியா
விளக்காய் தெரிகிறாய் – புதுமையே உனைநான்
தமிழெனில் தவறோ ?

உனையே உரைத்து
உயிரை நுரைத்து
மூச்சு நரைக்க
மனதில் கரைக்கிறேன் – வியப்பே உனை நான்
தமிழெனில் பிழையோ ?

விலக நினைத்தால்
அகல மறுத்தாய்
விலக்க முடியா
நிலையது தந்தாய்
தமிழே உனைநான் காதலாய் நினைப்பேன்
காதலி அவளைத் தமிழால் நனைப்பேன்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.