பாரதிக்கு ஒரு மடல்

0

காக்கைக் குருவி
எங்கள் ஜாதி
என்பதற்கு முன்
சற்று யோசித்திருக்கலாம்
பாரதி…

நீ
ஜாதிச் சங்கத்துக்கு
ஆள் சேர்த்ததாகக் சொல்கிறது
எதிர்கட்சி

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s