இயலாதவையே இயல்பு

ஏதேனும் வழியிருக்குமா ?

நம்
மாலை நேரப் பேச்சுகளை
இரவு வந்து
இழுத்து மூடக் கூடாது

நாம்
கைகோர்த்துக் கடக்கையில்
சாலையின் நீளம்
முடியவே கூடாது.

நாம்
பார்த்துக் கொள்ளும்
பொழுதுகள்
பிரியவே கூடாது.

உன் மீதான
என் பைத்தியம்
தெளியவே கூடாது.

ஏதேனும் வழியிருக்கிறதா ?
கேட்கிறேன்.

நடக்க இயலாததைச்
சொல்லத் தானே
நீ
கவிதை எழுதுகிறாய்.
இதையும் எழுதிக் கொள் என
கவிதையாய் சிரிக்கிறாய் !

இதுவும் முடியக் கூடாதே
என
எழுதிக் கொள்கிறேன் நான் !

*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.