வெளிவராதவை

Image result for a man alone painting

மனசுக்குள்
ஓராயிரம் மீன்கொத்திகள்,
ஓரமாய் அமர்ந்து
சிந்தனை
கொத்திக் கொண்டிருக்கின்றன.

எப்போதும்
வார்த்தைகள் முண்டியடித்து
என்
தொண்டைவரை ஏறி
தற்கொலை செய்கின்றன.

வாய்க் குகைகள் வழியாய்
என்
மனசின் கர்ஜனைகள்
வெளிவருவதே இல்லை.

மரணம் வந்து
மேய்ந்து போன வயலாய்,
இதயம் முழுதும்
சொல்லாத ஆதங்கங்களின்
தடயங்கள் மட்டும்.

யாரேனும் சொல்லக் கூடுமா
என்
தொண்டையைக்
கிழித்த,
தூண்டில் வாசகங்களை ?

நான் பேச நினைப்பதெல்லாம்
பேச
நாவு இல்லா நிலையை
நானெப்படி சொல்ல ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.