இயலாமைகள்

Image result for eden snake

ஏதேதோ நினைவுகளின்
ஏதேன் தோட்டமிது.

ஆப்பிள் கடிக்க
ஆதாம்களுக்குக்
கட்டளையிடும்
கட்டுவிரியன்கள்.

ஏமாற்றச் சொல்லி
ஏவாளுக்கு
அழைப்பு விடுக்கும்
நச்சுப்பாம்புகள்.

நிர்வாணத் திரை விலக
எண்ணங்கள்
கருப்படையும் கானகம்.

கவசம் கிழிக்கும்
கம்பி வேலிக்கு வெளியே,
எல்லையில்
காயமுற்றுக் கிடக்கும்
கடவுள்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s