என் தவறால் தவறியவை.

Image result for two friends break up

நான்
கேட்டிருந்திருக்க வேண்டும்
மன்னிப்பு.

நீ கேட்டால் என்னவாம் ?
என்று தான்
நேற்று வரை இருந்தேன்.

நீயும்
அப்படித் தான் இருந்தாய்
என்பதை
காலம் உணர்த்தியபோது,

மன்னிப்பு
தோல்வியல்ல
ஒருவித வெற்றி என்பதை
காயம் உணர்த்திய போது,

நீயும் நானும் உதிர்த்த
மௌனம்
பாறையாய் இறுகி
இடையே சில
வருடங்களை இறக்கி
நம்மை
இரு பக்கமாய் நிறுத்தி இருந்தது.

கற்களைப் பொறுக்க
மனமற்றிருந்த இதயம்,
இப்போது
பாறைகளைப் புரட்ட
வலுவின்றிக் கிடக்கிறது.

நினைவுகள்
கட்டி அணைத்துக் கொள்ள
மெய்
தனித் தனியே
மெய் வருத்தி நடக்கிறது.

ஓர்
மன்னிப்பின்
தண்டனையாய்.

0

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.