எல்லோருமே அப்படித்தானா ?

Related image

எல்லோரும் அப்படித்தான்
என்போரெல்லாம்,
கவசம் தேடும்
கறை முகம் உடையோர் தான்.

கடமைத் தவறல்கள்,
சட்ட மீறல்கள்,
மனிதாபிமான தவறுகள்,
எங்கும்
‘எல்லோரும் அப்படித்தான்’
எனும் வாசகம்.

‘நானாவது அப்படி இல்லாமல்’
எனும் வார்த்தைகள்
பொதுவாக
பொது வாழ்வில்
சிரமத்தோடே சிரமெடுக்கும்.

இறுதியில்,
எல்லாக் கண்களிலும்
பாவத்தின் பாடை.

உங்களில்
பாவமில்லாதவன்
கல்லெறியட்டும் என்றால்,
இன்றும்
கல்லை கீழே போட்டு
வெட்கித் திரும்பத் தான்
என்னாலும் முடியும்.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.