வேலானதே..

 

ஆம்பல் கொடி நாகம் ஆகுமடி
தேகம் தடுமாறுதே – அடி
வேலாய் விரல் நீளாய் 
வெகு
நாளாய் தேடினேன்

இசை : சஞ்சே

பாடல் : சேவியர்

One comment on “வேலானதே..

 1. super ☺

  2018-01-20 23:24 GMT+05:30 WordPress.com :

  > சேவியர் posted: “https://www.youtube.com/watch?v=nY47UEqn48g ஆம்பல்
  > கொடி நாகம் ஆகுமடி தேகம் தடுமாறுதே – அடி வேலாய் விரல் நீளாய் வெகு நாளாய்
  > தேடினேன் இசை : சஞ்சே பாடல் : சேவியர்”
  >

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.