வேலானதே..

 

ஆம்பல் கொடி நாகம் ஆகுமடி
தேகம் தடுமாறுதே – அடி
வேலாய் விரல் நீளாய் 
வெகு
நாளாய் தேடினேன்

இசை : சஞ்சே

பாடல் : சேவியர்