TBB : காதல் பம்பரம்

இளசுகளைக் கொள்ளை கொள்ளும் ஒரு காதல் பாடல்!

கெஞ்சிக் கெஞ்சிப் பார்த்தேன்

தூக்கம் வரவில்லை,

பஞ்சணைக்குக் கொஞ்சம் கூட

கூச்சம் வரவில்லை